TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt ügyfeleink, a hajóinkat 2016. évben nem lehet foglalni!
    További kedvezmények      Ártáblázat     ÁSZF
TÁJÉKOZTATÁS

ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek
Kedvtelési célú vitorlás kishajó balatoni hajóbérlésére


Jelen “Általános Szerződési Feltételek” megállapodás (a továbbiakban, mint ASzF,) létrejött egyrészről:

- Az EASTCRAFT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Címe:8174. Balatonkenese, Kikötő utca 2-4. Cégj.sz.:13-09-128535, Adósz.:14752126-2-13, Banksz.szám:10700567-49609703-51100005, képviseli:Helmeczi Rozália Ügyvezető igazgató, a társaság megnevezése a továbbiakban mint: Bérbeadó),

- másrészről a hajó bérlő (neve:…………….………………………………………………………………,
Címe:…………… …… ………………………………..……………………………………………………..,
anyja neve:……………………………………………., személyi igazolvány száma:…………………....), aki a Hajó Bérleti Szerződésében megjelölt bérlő, aki lehet természetes személy, illetve valamely társaság képviseletében álló jogi személy, a továbbiakban mint Bérlő között az alábbi feltételekkel:
A Bérlet tárgya: a bérbeadó tulajdonában, vagy üzemeltetésében levő vitorlás kishajó(k).
A hajóbérlemény bázis-, vagy visszaadási kikötője: Balatonkenese, Kenese Marina-Port


I. Általános bérbeadási feltételek

• A Bérbeadó a hajó bérletét kétféle konstrukcióban bocsájtja rendelkezésre:
1. Hajó bérbeadás kapitány (skipper) biztosítása nélkül.
2. Hajó bérbeadása kapitánnyal.

• A hajó bérlése a felhasználás céljából kétfajta lehet:
1. Túravitorlázás
2. Versenyvitorlázás

Versenyvitorlásának minősül minden olyan szervezett rendezvény, vagy alkalomszerűen indított csoportos vitorlázás, amelynek meghirdetésekor a „verseny”;”regatta” vagy e szavak szinonimái a versenyfelhívásban szerepelnek, illetve a hajók egy a vízen kialakított versenypályán kötött szabályok szerint versenyeznek, illetve a kitűzött versenypályán a hajó nem regisztrált versenyzőként részt vesz (pl.: Kékszalag, Pünkösdi Regatta).

A túravitorlázás és a versenyvitorlázás a -kockázat mértéke miatt- más árakkal kölcsönözhető ki. A Bérlő az ajánlat kérésekor, de legkésőbb a bérlet megkezdése előtt (hajó átadás előtt) köteles tájékozatni a Bérbeadót a bérlés felhasználásának céljáról, módjáról. Amennyiben a Bérbeadó a bérlet megkezdésének napján közli a Bérbeadóval, hogy túravitorlázás helyett versenyvitorlázás céljából kívánja a hajót kibérelni, úgy a hajó csak az árkülönbözet helyszínen történő megfizetésével kerülhet kiadásra. Ellenkező esetben a befizetett foglaló nem kerül visszaadásra és a hajó nem kerül kiadásra.

A Bérbeadó jogosult ellenőrizni a bérlet ideje alatt a hajó bérlet felhasználásának célját. Mivel a hajók műholdas követőrendszerrel kerültek felszerelésre objektíven bizonyítható a versenyeken való részvétel. Amennyiben igazolható, hogy a hajó bérlése a felhasználás céljából a lejelentett túravitorlázástól eltérően versenyvitorlázás, úgy az azonnali szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó jogosult azonnal felfüggeszteni a hajóbérlést. A befizetett kölcsönzési díj és a kaució nem kerül visszafizetésre. A Bérlő semmilyen követelést nem támaszthat a Bérbeadó irányába a kialakult helyzetből eredő dologi és nem anyagi eredetű károk miatt.
• A Bérbeadó gondoskodik arról, hogy a hajó(k) hajólevéllel, hajónaplóval, biztosítási igazolásokkal és a törvények által előírt (a 2/2000 (VII.26) KÖVIM rendelet 4. számú felszerelési jegyzék szerinti) biztonsági és mentőfelszereléssel ellátva állnak a Bérlő rendelkezésre.

• A Hajók felszerelési tárgyai – leltári tárgyak – a Hajón levő 2.sz.melléklet:“Hajó tartozék jegyzék”-ben szerepelnek, mely alapján a Hajó átadás-átvétele is történik.

• A Hajón elhelyezésre került a Hajó magyar nyelvű használati utasítása, a balatoni kikötők térképei, valamint a vízi közlekedéshez szükséges ismeretanyagot tartalmazó tankönyv.

• Lehetőség van hajónként egy személyautó kikötő területén levő zárt parkolóban történő elhelyezésére. Ezt meghaladóan a foglaláskor kell jelezni a szükséges parkolóhelyek számát és a plusz parkolóhelyekért naponta a mindenkori díjszabásnak megfelelő kiegészítő parkoló díjat kell előre megfizetni.

• A kikötői szolgáltatások igénybevétele a mindenkori kikötőrend és kikötői szolgáltatások alapján történik. (Többek között ívóvíz és elektromos áram vételezése, a fürdő és WC-használat, stb.)

• A Bérbeadó a gondatlan kezelésből eredő károk fedezetéül megfelelő charter - CASCO és kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik a hajókra vonatkozóan. A CASCO biztosítás a nem rendeltetésszerű használat és egyéb szándékos károkozás miatt elszenvedett károkat nem téríti meg (lásd 5.pont). Ilyen káresemény lehet pl.: a szándékos károkozás, a randalírozás, vagy egyéb garázda tevékenységre visszavezethető károkozás, a hajófelszerelések tárgyainak vízbe ejtése is. A Bérlő teljes körű anyagi felelősséggel tartozik mindazon veszteségért vagy kár(ok)ért, melyet a biztosítási kötvény nem fedez és a káresemény igazolhatóan a bérleti időszak alatt keletkezett, vagy a CASCO biztosítás a keletkezett kárt ugyan fedezi, azonban a káresemény megfizetendő önrésze meghaladja a befizetett kaució összegét. A Bérbeadó a károk javítását, a biztosítás önrészét, költségeinek enyhítését elsődlegesen a kaucióból hivatott rendezni.

• Az egyes kiegészítő szolgáltatások díjai az egyes bérleti időszakoktól függően változhatnak. A Bérlő ezen szolgáltatások árairól és pontos feltételeiről a http://www.eastcraft.hu/foglalas/ajanlatkeres/ - webcímen tájékozódhat.

• Amennyiben a bérlet időszak alatt a Hajó javítására lenne szükség, úgy azt minden esetben a Bérbeadó végezteti el a saját költségeire, függetlenül attól, hogy a Hajó melyik kikötőben vesztegel. A Bérlő által végzett javításokat a Bérbeadó nem köteles megtéríteni.

• A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a Hajó használatának idejére utasbiztosítással, balesetbiztosítással, illetve a hajón tárolt személyes tárgyak elvesztése ellen poggyászbiztosítással, illetve a parkolóban tárolt gépjármű és a gépjárműben hagyott tárgyak eltulajdonítása ellen poggyászbiztosítással nem rendelkezik és ezek a biztosítások nem részei a hajó bérbeadási szolgáltatásnak.

 

II. A Hajó használata, üzemeltetése

A Bérbeadó a Hajó bérbeadásakor, majd a bérbeadás ideje alatt, a Hajó vezetőjére vonatkozóan (a bemutatott érvényes vezetői engedélye alapján), feltételezi a hatályos Vizi közlekedési szabályok teljes körű ismeretét.

A nem rendeltetésszerű használat rendkívüli szerződésszegésnek minősül és azonnali szerződésbontással jár. Az azonnali szerződésbontás esetén a hajóbérlést meg kell szakítani, a teljes bérleti díjat, illetve a Bérbeadó minden olyan kárát, amely a hajóban keletkezik és a megkötött biztosítási megállapodás nem fedezi (pl.:önrész, szándékos károkozás), meg kell fizetni.


II.1 Általános üzemeltetési feltételek

• A Hajó rendeltetése: vitorlás kishajó.

• A Hajó használati területe: a Balaton.

• A Bérlemény tárgyát kizárólagosan érvényes (kölcsönösen elfogadott) bérleti szerződéssel lehet bérbe venni.

• A Bérlőnek kifogás nélkül írásban el kell fogadni a bérbeadást szabályozó ÁSZF, Bérleti szerződés és Hajó tartozék jegyzék (leltár) rögzített feltételeit.

• A Hajó megfelel a Balatonra előirt és elvárt műszaki követelményeknek. Motoros hajóként használni csak a vízi közlekedési szabályoknak megfelelően lehetséges!

• A hajók üzemanyaggal tankolva kerülnek átadásra. A hajóba tankolni tilos.

• Az üzemóra állás az átlagosan számított napi 1 órán felüli túllépése esetén, a Bérlő felárat köteles fizetni, melynek mértéke arányosan megkezdett üzemóránként 10.000,- Ft + ÁFA

• A Bérlőnek a Hajóval a Balaton vízrendszerét elhagyni, a Hajót kiemelni, vagy más módon a vízrendszerből elszállítani tilos!

• A Hajó csak abban az esetben adható bérbe, ha a Bérlő részéről minimum 1 fő képzett kapitány és 1 fő tapasztalt legénységi tag áll rendelkezésre.

• A Bérlő köteles tanulmányozni és elsajátítani a gyakorlati tudnivalókat mindazon segédanyagokból, melyek a Hajó megfelelő kezelésére és a hajózási térség körülményeire vonatkoznak és melyeket a Bérbeadó a Bérlő rendelkezésére bocsátott.

• A Bérlő nem adhatja tovább, vagy nem adhatja bérbe, illetve nem ruházhatja át a Hajót harmadik személynek a Bérbeadó írásos beleegyezése nélkül. A bérleti szerződésben meg kell jelölni, ha a bérleti időszak alatt több vezetésre jogosult személy is vezetni kívánja a Hajót. Ilyen esetben minden vezetésre megjelölt személy személyazonosító okmányát és kishajó vezetői engedélyét be kell mutatni.

• Amennyiben a Hajó balesetet vagy kárt okoz, a Bérlő köteles a legközelebbi Kikötői Hatóságtól a kár vagy baleset és ezek körülményeinek tisztázását igényelni, és mindezekről írásos jelentést, jegyzőkönyvet készíttetni, ugyanakkor a Bérlőnek a Bérbeadót is az elvárható legrövidebb időn belül (maximum 2 óra) értesítenie kell! Amennyiben a káresemény bejelentésének ezen időkereten belüli elmulasztásából adódóan a biztosító a kártérítést megtagadja, úgy a teljes okozott kárt a Bérlőnek kell megtérítenie!

 

• Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen:

a) Az ÁSZF és a Hajó Bérleti Szerződésben foglaltak be nem tartása.

b) Hajózási Szabályzat előírásainak megszegése.

c) A hatályos kikötői rend be nem tartása.

d) Ittas-, alkoholos vagy más kábítószer, bódultságot okozó szer, gyógyszer befolyásoltság alatti hajózás/vezetés.

e) Versenyzés, vagy versenyen való részvétel, amennyiben a versenyzés tényét a Bérlő elhallgatja a Bérbeadó elől.

f) Vitorlás oktatás, vagy oktatási célú tevékenység

g) Más vízi jármű vontatására (kivétel a vészhelyzet).

h) Amennyiben a Bérlő túllépi a Hajó bérleti szerződésében meghatározott férőhely (fekhely/utaslétszám) létszámát, vagy a Hajón tartózkodó személyek nem szerepelnek a bérleti szerződésben rögzített utas listán.

i) Amennyiben a Hajót és a kikötő közös használatra szolgáló helyiségeit nem rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használja.

j) Amennyiben a Bérlő a Hajó belső és külső részén a használatában álló eszközök nem rendeltetésszerű használatával a Hajó belső berendezésében, bútorzatában kárt okoz (pl.: tintafolt; karcolások; nem megfelelő cipő használata; ágy húzat, ágynemű szennyezése).

k) Ha háztartási céltól eltérő maró és/vagy robbanó hatású vegyi anyagot visznek fel a fedélzetre.

l) Ha nem a Hajón kijelölt (cokpit) helyen (hanem a kabinokban) dohányoznak.

m) Ha Bérlő a Hajóval a Beaufort 6-os fokozat feletti viharban elhagyja a kikötőt.

n) Ha a Hajónak megjavíthatatlan kára keletkezik, vagy valamely főbb része, mint a motor, a vitorlázat, az árboc, a fenékvíz-szivattyú, a horgonyszerkezet, a kötélzet, a navigációs fények, a kompasz, az életmentési felszerelések stb. nincsenek megfelelően működőképes állapotban, vagy nincs elégséges üzemanyag-tartaléka és általában az időjárási feltételek, vagy a Hajó, vagy legénységének állapota, illetve mindezek kombinációja veszélyezteti a Hajó biztonságát.

o) Amikor szükséges, haladéktalanul nem csökkenti a vitorlafelületet, amely a biztonságosan kényelmes vitorlázáshoz szükséges felület, ami nem okoz túlzott feszülést, túlzott erőhatást az árbocon és a vitorlázatban.

p) Ha a Hajóval éjszaka a navigációs fények működtetése és elégséges fedélzeti őrszemélyzet nélkül hajózik.

q) Amennyiben baleset, káresemény, meghibásodás és/vagy bármilyen feloldhatatlan akadályoztatás esetén nem tájékoztatja a Hajó tulajdonosát telefonon, a: 06-30-333-7-333 -as telefonszámon.

• A Bérlő köteles továbbá jelezni minden olyan, a bérlet időtartama alatt keletkezett meghibásodást, amely a hajó használatát nem befolyásolja, de a javítása felkészülést igényel. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a Bérlőt felelősség terheli és ezzel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben olyan sérülést hallgat el, mely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, ellene Bérbeadó büntetőeljárást kezdeményezhet.


II.2 A Hajó használata viharban

A Hajó(k) teljes körűen megfelelnek a Balatonra előírt biztonsági követelményeknek, így biztonságosak viharban is, de nem szakszerű használat folytán viharban olyan sérülések keletkezhetnek a hajótesten, motorban, kötélzeten, vitorlázaton, melyek már veszélyezte(the)tik a Hajón tartózkodók testi épségét és/vagy a Hajó épségét.

E szerződés értelmében a „vihar (előre) jelzés” alatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által üzemeltetett és a Balaton partján a víz felől látható villogó fényjelző készülékek jelzéseit, illetőleg az OMSZ weboldalán található vihar előrejelzéseket kell érteni.

• A Hajó kijelölt kapitányának kötelessége figyelemmel kísérni a “vihar (előre) jelzést” és tájékozódni az időjárási előrejelzésekkel kapcsolatosan (www.met.hu; illetve kikötőmesteri iroda).

• A Beaufort 6-os fokozat feletti szélerősség esetén (lásd:táblázat) a Hajót használni nem szabad. A 6-os fokozatot meghaladó vihar érkezése esetén a nyílt vízről a legközelebbi menedék kikötőbe kell hajózni, vagy a Hajót megfelelően le kell horgonyozni a nyílt vízen és a nyílászárókat be kell zárni. A kikötőből kihajózni nem szabad, amennyiben az előrejelzések, illetve a Hajó műszerei az alábbi értékeket, vagy ettől erősebb szelet mutatnak.
1.sz.táblázat
6 25-27 csomó 40-50 km/h 25-31 mp/h 10,8-13,8 m/s Erős szél Nagy hullámok néhol átbukó tarajjal.

• A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázásnál KÖTELEZŐ a mentőmellény viselése minden a Hajón tartozódó személynek!

• A Hajót tilos őrzés és felügyelet nélkül hagyni horgonyon állva, vagy hullámzástól nem védett kikötőben (ide értve az egymólós kikötőket, kétmólós kikötő bejárathoz közeli, erősen hullámzó részét).

• Ha a bérleti időszak bármely napján a szélerő a Beaufort 6° fokozatot eléri vagy meghaladja a nappali órák legalább 50 %-ában, akkor a Bérlő a Hajóval a kikötőt nem hagyhatja el, de ezért kárpótlásul 1 nap hajóbérletet kaphat, melyet a bérleti időszakon kívül előre egyeztetett időpontban felhasználhat.

Jelen pontban foglaltak be nem tartása esetén, ha bármilyen kár éri a Hajót, vagy a Hajó más hajóban, vagy kikötői berendezésben kárt, vagy személyi sérülést okoz, a bérlő teljes kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

 

III. A Hajó átadása

• A Hajó átadása a Bérlőnek a hajóbérleti időszak kezdetekor történik, melyet a Bérleti szerződésben rögzítenek a felek. A Hajó bemutatásának ideje és a Hajóbérlő megismertetése a Hajóval részét képezi a Szerződés szerinti hajóbérleti időszaknak. A Hajó átadása egyeztetett időpontban történik, amely átadási folyamat minimum egy órát vesz igénybe. A Hajó minden megnevezett vezetője köteles bemutatni érvényes kishajó vezetői engedélyét, valamint a személyi azonossági igazolványát és lakcímkártyáját, melyről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet.

• A Hajó átvétele előtt, a Hajó Bérlője köteles megfizetni a bérleti szerződésben és a mindenkori érvényes árlistában feltüntetett és meghatározott kauciót.

 

A kaució formája:

Készpénz kaució: a Hajó átvételekor a kaució összegét a Bérlő letétbe helyezi a Bérbeadó részére garanciául, mely letét részben vagy egészben fedezni tudja a Bérbeadó a bérleti szerződés 1. pontjában említett, a Biztosítási kötvény által nem fedezett, a Hajóban, vagy a felszerelésében esetlegesen keletkező veszteségekre és károkra vonatkozó követelését, gyorskárát. A kaució a Bérlőnek visszaadásra kerül, miután a Bérbeadó a hajót a “Hajó tartozék jegyzéke” általi leltárát a Bérlővel közösen megvizsgálja, és a Hajót illetve a tartozékait hiánytalanul visszaszolgáltatja a Bérbeadónak.

o Amennyiben készpénz kauciót fizetett a Bérlő, és a Hajóban okozott kár, vagy annak önrész-mértéke magasabb, mint a befizetett készpénz kaució letét, úgy a Bérlő anyagi felelősséggel tartozik a különbözetre vonatkozóan.

• Mielőtt a Bérlő aláírja a „Hajó tartozék jegyzéke” átvételi űrlapot, joga van a Hajót, annak vitorlázatát és felszereltségét alaposan átvizsgálni, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a jegyzékben felsoroltakból minden a rendelkezésére áll jó és működőképes állapotban. A kivételek feljegyzésre kerülnek a „Hajó tartozék jegyzékben”.

• Bérbeadó Bérlőt a hajóbérlés kezdetén tájékoztatja az egyes tartozékokban keletkező károk javítási költségéről (elvesztés esetén a pótlás). A Felek a bérleti szerződés elfogadásával megállapodnak abban, hogy esetleges károkozás esetén a kaucióból visszafizetendő összeg az érintett tételek(ek) a Hajó tartozék jegyzékében szereplő javítási/pótlási összegével csökkenthető.

• A Hajó átadását követően 1 óra áll rendelkezésére Bérlőnek, hogy a később észlelt hiányosságokat és sérüléseket a Hajó tartozék listára feljegyezze és erről a Bérbeadót értesítse. Amennyiben 1 órán belül Bérlő a hajóval elhagyta a kikötőt, az 1 óra leteltét a Hajó partról elkötésének pillanatától kell számítani.

• A Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő és legénysége demonstrálja szakértelmét a Hajó biztonságos kezelésében és navigálásában - akár ténylegesen - a Balaton vizén, a Bérbeadóval (vagy Megbízottjával) a fedélzeten. Amennyiben a Bérlőnek és/vagy legénységének nem sikerül hozzáértéséről a Bérbeadót meggyőznie, a Bérbeadó felbonthatja a jelen szerződést, vagy (amennyiben rendelkezésre áll) egy mindkét fél által elfogadható Skipper-t rendelhet a hajóra a Bérlő költségére, annyi napra, ahányat a Bérbeadó szükségesnek tart a Hajó és utasainak biztonsága érdekében. A Bérlőtől igényelt szaktudás és próbája a Szerződés szerinti hajóbérleti időszak részét képezi. Ha e pontban Bérlő és Bérbeadó között vita merül fel, Bérbeadó azonnali hatállyal és kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést!

• A Bérbeadó köteles a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üres és tiszta állapotban átadni a Bérlő részére.

• A Hajó átadása minden esetben:

a. az ÁSZF feltételeinek megismertetésével,

b. a Hajó tartozék jegyzéke közös ellenőrzésével,

c. a Hajó külső szemléjével,

d. a Hajó kezelésével, kötélzeteinek és specialitásainak megismertetésével,

e. kaució megfizetésével,

f. az ÁSZF, a Hajó tartozék jegyzéke és a Bérleti szerződés aláírásával,

g. szükség szerint egy próba ki- és beállással kezdődik.

h. a Hajó átadása a hajókulcs és okmányok átvételekor történik meg.

• Az ÁSZF, a Hajó tartozék jegyzék és a Bérleti szerződés aláírását követő 1 órával a Hajó a Bérlő által átvettnek számít, ezért a Hajó a Bérlő teljes felelőssége alá tartozik és a Bérlőnek nincs joga követeléssel élni Bérbeadó felé a Hajó bármely részét ért baleset, rongálódás vagy meghibásodásból eredő időveszteségért vagy költségekért.


IV. A Hajó visszavétele

• A Hajó visszavételének időpontja a teljes bérleti időszak utolsó napja. A hajó visszavételének legkésőbbi időpontja az éves katalógusunkban-, a honlapunkon-, vagy az elektronikus visszaigazoláson feltüntetett időpontban történhet meg.

• A Hajó visszavétele a Hajó tartozék jegyzék ellenőrzése és a hajó állapotának felmérése és írásos rögzítése után a hajókulcsok és okmányok visszaadásával történik meg.

• Amennyiben a Bérlő a Hajót határidőben ingóságaitól nem üríti ki és nem adja át, köteles a hajó jogcím nélküli használata idejére időarányos pótdíjat fizetni. A pótdíj a mindenkori egynapos bérleti díj 130%-a. Amennyiben a jogcím nélküli használat a következő Bérlő hajóátvételét megakadályozza, úgy részére a jogcím nélkül használónak kártérítést kell fizetnie.

• A bérleti díj nem tartalmazza a külső és belső takarítás költségeit. A külső és belső takarítást a Bérlő nem végezheti el saját maga, hiszen a takarítás szemleként is szolgál a Bérbeadó számára. A takarítás mindenkori költségeit a hatályos árlista tartalmazza.

• Amennyiben a Bérlő a Hajót más helyen hagyja, mint a meghatározott honossági/visszaadási kikötő, akkor köteles megfizetni a Bérbeadó minden olyan költségét, mely a Hajónak a visszaadás helyére történő visszaszállításából ered.

A Hajó átadásánál FELEK a Hajó tartozék jegyzéket közösen ellenőrzik. Amennyiben valamely tétel szándékos károkozásnak betudható okból megrongálódott, vagy elveszett, úgy Bérbeadó a jegyzékben feltüntetett árat tartja vissza a megfizetett kaucióból, vagy megfizetésre kötelezheti a Bérlőt. Ha az érintett tétel mellett nincs ár feltüntetve, úgy annak a javítási vagy pótlási költsége árajánlatkérés után állapítható meg. Ebben az esetben az árajánlat megérkezéséig a teljes kaució visszatartásra kerül.

 
V. A hajóbérlet foglalás vagy visszamondás

• Vitorlás hajóinkat lefoglalhatják az interneten (www.eastcraft.hu), személyesen, vagy telefonon. (+36-30 333-7-333) keresztül.
• Bérleti díj kedvezményt az előfoglalási kedvezményen kívül, csak on-line foglalás esetén van módunkban biztosítani!
• Az előfoglalási kedvezmény mértéke független a foglalás módjától.
• Ajánlatunk elfogadása esetén 7 munkanap áll rendelkezésére a foglaló kiegyenlítésére. A 7 munkanap alatt a lefoglalt hajót más érdeklődônek nem ajánljuk fel, illetve nem értékesítjük.
• A foglaló mértéke versenynapra 100%, egyéb bérleti időszak esetén 50%.
• A fennmaradó összeget a hajó átvétele előtt egy héttel kell kifizetni.
• A kauciót legkésőbb közvetlenül a hajó átvétele előtt kell letétbe helyezni, amely összeg a hajó visszavételekor kerül visszafizetésre.
• A pontos utaslétszámot legkésőbb a hajó átvételét megelőző napon kell megadni.
• Foglalás áthelyezése csak azonos bérleti időszakban lehetséges 10% felárért, a foglaltság függvényében.
• A Hajó bármely bérleti időszakra történő lekötését a teljes bérleti időszakra vonatkozó bérleti díj, vagy az érvényes árlistában szereplő foglaló összegének megfizetésével lehet kezdeményezni. Ebben az esetben a Bérbeadó köteles a Hajót az adott időtartamra hajózásra alkalmas állapotban a Bérlő rendelkezésére bocsájtani. Amennyiben a Bérbeadó - az alábbi VIS MAJOR-nak minősített eseteken kívül - nem tudja biztosítani a hajó átadását a foglalásnak megfelelően, úgy a Bérbeadó a megfizetett foglaló kétszeresét fizeti vissza. A VIS MAJOR-nak minősülő esetekben csak a befizetett foglaló kerül visszafizetésre.

Minősített VIS MAJOR esetek:

a. Ha az előző bérleti időszakban a hajó olyan mértékben sérült, hogy hajózásra alkalmatlan és ezt legalább a bérleti időszakot megelőző 5 napon belül nem jelezte Bérlőnek a Bérbeadó.

b. Ha a hatóságok a hajót zár alá helyezték.

c. Ha a hajót ellopták.

• Amennyiben a Bérlő a foglaló kifizetését követően bármely okból visszamondja a hajóbérletet, a visszamondás időpontjáig realizált minden befizetését a Bérbeadó megtartja. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag abban az esetben fizeti vissza a foglalót, ha sikerül a Hajót egy másik Bérlőnek ugyanazon hajóbérleti időszakra és feltételekkel bérbe adnia/bérletbe adnia.

• Abban az esetben, ha a Bérlő a hajóbérlet idő előtti befejezése és a Hajó meghatározott időpont előtti visszaadása mellett dönt, a Bérbeadó nem köteles a bérleti díj arányos részének visszafizetésére.

• A Bérlő a bérleti jogát a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával csak akkor ruházhatja át harmadik személyre, ha a teljes bérleti díj befizetésre került és a harmadik személy a jelen szerződéssel és mellékleteivel azonos tartalmú szerződést köt a Bérbeadóval.

• Amennyiben a Bérbeadó a Hajót – kiszolgáltatási akadály miatt – nem tudja az átadás időpontjában biztosítani, úgy a Bérlő – azonos áron és azonos feltételekkel – köteles elfogadni a Bérbeadó a Hajóval azonos, vagy magasabb színvonalú Hajó felajánlását.


VI. CASCO biztosítás kizárásai

A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a következő minősített esetekben Bérbeadó a Hajóra megkötött CASCO fedezetbiztosítása nem érvényesíthető, és így amennyiben az a Bérlőnek felróható okból keletkeztethető, úgy a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik:

A biztosításból kizárt feltételek:
a. Azon károk, melyek akkor keletkeztek, amikor a járművet sport vagy szórakozási célok helyett más célra használják (pl.: nem bejelentett versenyzés).

b. Azon károk esetében, melyeket a Bérlő szándékos vagy durva hanyagsággal okozott.

c. Olyan károk, melyeket az alábbiak okoznak:
o Kémiai, biológiai, biokémiai anyagok vagy elektromágneses hullámok alkalmazása.
o Terrorszerű és politikai erőszakos tettek, függetlenül az abban résztvevő személyek számától.
o Zendülés, polgári engedetlenségek, sztrájkok, kizárások és munkásfelkelések.
o Lefoglalás, elkobzás vagy vis major, vagy egyéb beavatkozások.

d. Közvetett károk (pl.: a versenyképesség korlátozása, kisebb érték, elmaradt használati előny),

e. Mobiltelefon, pénz, értéktárgyak, ékszer elvesztése, vízbeejtése.

f. Amennyiben a hajó a kikötőből Beaufort 6-os fokozat feletti viharban fut ki és balesetet, hajótörést szenved.

 

Balatonkenese, 2014…. …………………………. .……..

 

Az EASTCRAFT Kft. jelen ÁSZF és érvényes árlista feltételeit ezennel elfogadom és magamra, illetve a Hajón utazó közönségre nézve kötelező érvénnyel betart(tat)om:

Bérlő aláírása: ………………………….

  

Alulírott ……………………….. az EASTCRAFT Kft. megbízásából a jelen ÁSZF Bérbeadó részére támasztott feltételeit maradéktalanul biztosítom.

Bérbeadó aláírása: ………………………….
 Regisztráció


A *-al megjelölt mezők kitöltése kötelező!
Neve:*  
Email címe:*  
Jelszava:*  
Jelszava ismét:*  
Nyelv:  
Cégnév:  
Irányítószám:  
Település:  
Utca, házszám:  
Mobil elérhetőség:  
Születésnapja:  
Hol hallott rólunk?
Feliratkozik hírlevelünkre?? 
Hozzájárulok, hogy megadott személyes adataimat a az EastCraft Kft. saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás céljára telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, E-mail), automatizált hírlevélküldő rendszeren keresztül, illetve postai úton felhasználja. Tudomásul veszem, hogy az EastCraft Kft. részére postai (1096 Budapest, Sobieski J. u. 20-24. fszt. 4-5.) és az info@eastcraft.eu elektronikus címeken keresztül bármikor kérhetem a nyilvántartott személyes adataim törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Bejelentkezés


Bejelentkezéshez érvényes regisztrációval kell rendelkeznie. Ha még nem regisztrált rendszerünkben, a következő linkre kattintva megteheti: Regisztráció

E-mail:  
Jelszó:  

Jelszó emlékeztető